Fara, Přerov

Výměna střešní konstrukce fary v Přerově - II. etapa

Investor:
Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 116/6
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 1,769 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 04/2008 - 12/2008
Místo provedení stavby: Přerov, Kratochvílova 116/6

 

Popis stavby: Rozsah stavebních prací spočíval ve zbudování nového železobetonového ztužujícího věnce, osazení nových podpůrných ocelových rámů střešní konstrukce, zbudování krovu, včetně kompletní skladby nové střechy až po krytinu z bobrovky.

Fara, Přerov