Akcionáři

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

 

Společnost PSS Přerovská stavební a.s.
IČ: 277 69 585
se sídlem: Přerov - Přerov I - město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3033

(dále jen „Společnost“)

 

Tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „o.z.“) oznamuje, že dne 5.9.2016 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně všech 150 (sto padesáti) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na zaknihované kmenové akcie na jméno (dále jen „Přeměna akcií“).

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 467/2016 ze dne 5.9.2016, sepsaný Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 3033.

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 o.z., aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal své listinné akcie Společnosti a sdělil Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů zřízeného prostřednictvím některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“).

Seznam účastníků CDCP, u kterých lze zřídit majetkový účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů je dostupný na: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku.

Odevzdání listinných akcií a sdělení čísla účtu je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 v sídle Společnosti.

V souladu s § 530 odst. 1 o.z. byla stanovena dodatečná lhůta 6 (šesti) měsíců pro případ, že by akcionář při předání akcií Společnosti nesdělil číslo účtu v příslušné evidenci (majetkový účet v CDCP), na který mají být akcie zaevidovány s tím, že dodatečná lhůta počíná běžet akcionáři ode dne předložení jeho akcií Společnosti. Upozorňuje se akcionář, že pokud nesdělí číslo účtu v příslušné evidenci (majetkový účet v CDCP) ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně Společnost zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

V souladu s § 531 o.z. byla stanovena dodatečná lhůta 6 (šesti) měsíců pro případ, že by akcionář byl v prodlení s odevzdáním akcií Společnosti. Upozorňuje se akcionář, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

 

Představenstvo PSS Přerovská stavební a.s.