Centrum duševního zdraví Přerov

Stavba nového třípodlažního objektu pro zdravotnictví

Investor:
TELEMENS s.r.o.
nám. Přerovského povstání 2803/1,
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 35 490 248,45 Kč
Lhůta provádění stavby: 01/2022 – 02/2023
Místo provedení stavby: nám. Přerovského povstání, Přerov

Popis stavby:
Jedná se o stavbu nového objektu pro zdravotnictví určeného k poskytování ambulantní péče a zdravotně-sociálních služeb v oboru psychiatrie. Objekt je třípodlažní nepodsklepená budova se dvěma výškovými úrovněmi 1.NP. Založení objektu je provedeno plošně na dvoustupňových železobetonových pasech. Svislou a vodorovnou nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem z broušených cihelných tvárnic. Zdivo je založeno na hydroizolaci proti zemní vlhkosti z modifikovaných asfaltových pásů. Obvodové zdivo je zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou nevětranou zelenou střechou. Okna jsou osazena plastová z vícekomorových profilů se zasklením izolačním trojsklem. Okna jsou doplněna o venkovní stínící techniku - rolety na elektrický pohon. Vnější dveře hlavního a provozního vstupu jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem zasklené izolačním trojsklem. Dále jsou zde osazena okna s požární funkcí z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem zasklené izolačním protipožárním trojsklem.

V budově je instalován osobní lanový výtah. Dále byla nainstalována soustava klimatizačních jednotek pro zajištění optimální teploty v objektu. Součástí realizace byly taktéž silnoproudé a slaboproudé rozvory s koncovými prvky, LED osvětlením a kabelovými žlaby.

Objekt je napojen na centrální zásobování teplem s rozvodem ÚT v CU potrubí s osazením otopnými tělesy. Dále je proveden rozvod požární vody a standartní ZTI a zasakovací jímky pro srážkovou vodu. Vně objektu je zřízeno parkoviště, zděné oplocení, přístupové chodníky, vnější osvětlení VO, terénní úpravy a byla zřízena nová výsadba zeleně.

Centrum duševního zdraví Přerov